طرف قرارداد با بیمه های تکمیلی:
⚫️ بیمه ایران
⚫️ بیمه پارسیان
⚫️ بیمه آرمان
⚫️ بیمه کمک رسان SOS
⚫️ بیمه معلم
⚫️ بیمه ما
⚫️ بیمه رازی
⚫️ بیمه سامان
⚫️ بیمه تعاون
⚫️ بیمه آسیا

و بانکهای:
⚫️ ملی
⚫️ صادرات
⚫️ صنعت و معدن